مگه میشه همه بامن مشکل داشته باشن !!!!؟؟؟

همه مشکل دارن یا مشکل از منه ؟؟!!

چرا با خواسته هام مخالفت می کنن ؟؟؟

از کجا بفهمم تصمیماتم درستن ؟؟؟

من با همه فرق دارم؟؟؟

آیا آسایش فقط از من فرار می کنه ؟؟؟Image result for فکر کردن با خود

این افکار دارن دیوونم می کنن