سلام دوستان حالتون خوبه؟!
ترم اول دانشگاه یه جو سنگینی داره، هنوز نمیدونی باید چکار کنی