بزرگترین راز خلقت این نیست که خدا چرا جهان رو خلق کرده است،بلکه این هست که چرا بیشعورها رو این قدر گستاخ و منفور آفریده .                                                           بیشعوری :نوشته خاویر  کرمنت

فهمیدم که منم بیشعورم