روش سریع حل مسایل آینه


  اول از همه شما باید آشنایی نسبی با مطالب فیزیک1 وفرمول های اون داشته باشید وبدونید که

 این روش جدید دربر گیرنده تمام فرمول هاست وشمارو ظرف چند ثانیه به جواب صحیح می رسونه

شروع:معرفی نمادها

m:بزرگنمایی    p:فاصله جسم تارأس آینه     q:فاصله تصویرتارأس آینه

بیان فرمول

در آینه مقعر بحث کم کردن هست

کم کردن یعنی چه؟؟؟؟

عجله نکن با یه مثال می فهمی#

مثال:جسمی در فاصله 45cm آینه ای قرار دارد اگر فاصله ی کانونی آینه 30cm باشد و تصویری حقیقی از جسم تشکیل شود.فاصله ی تصویر تا آینه بزرگنمایی و فاصله ی بین جسم تا تصویر را بیابید؟

حل:                  p                      q                   m      به این شکل این سه رو می نویسی بعد هم p و q رو بر حسب f{فاصله ی کانونی آینه} به این صورت می نویسی

M:برابر با نسبت مخرج p به مخرج q

در آینه مقعر حاصل تفاضل مخرج و صورت کسر pرو در مخرج کسر qقرار می دهیم و صورت کسر pوq باید یکی باشند.

حالا با این اوصاف پارامترهای m p q مثال بالا این جوری بدست میاد
P:3/2f  q:3/1f  m:2/1

خب جواب سوال بالا:فاصله تصویر شد 90cm, بزرگنمایی شد 2،در آینه مقعر فاصله جسم از تصویر حقیقیش تفاضل pو q هست که اینجا میشه 45cm

مثال2:بزرگنمایی آینه ای 5/2 اگر فاصله تصویر حقیقی تا آینه 14cm باشد، فاصله کانونی و فاصله جسم تا آینه را بدست آورید؟

m:5/2  p:7/5f  q:7/2f

خب،f میشه 4cm وفاصله جسم میشهcm5.6.

در آینه محدب بحث جمع کردن می باشد یعنی اینکه همون قواعد بر قراره ولی باید به جای کم کردن مخرج از صورت کسر p باید صورت و مخرج کسر رو جمع کرد تا عدد مخرج q بدست آید.

نکته:کم کردن مخرج کسر از صورت کسر در آینه مقعر بستگی به محل قرار گیری جسم دارد،مثلا در تصویر مجازی آینه مقعر باید صورت کسر رو از مخرج کسر کم کنیم.

اگه سوالی داشتید می تونید بیان کنید، سپاس از همه

راستی این فرمول واسه حل مسایل عدسی هم کاربرد داره....