زندگی زیباست اگر نگاهت زیبا باشد!

پایان همه چیز زیباست... 
اگر زیبا نبود بِدان هنوز به پایان نرسیده
زندگی فرصت پرواز بلند است ولی،
قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی.
باید بدانیم ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم،
نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم....