اولا خیلی سخت بود..،،طرز برخورد با دوستان جدید،،، قانون خونسردی و بی تفاوتی انگار کارساز نبود،،،،دیر عصبانی می شدم و حق رو به اونا می دادم حتی...،، من از هم اتاقیام بزرگتر بودم و مجبور بودم که رسم بزرگتری رو ادا کنم،،،، ادا کردم ولی آخرش این شد که..،،، لطف زیادی =حق مسلم

هنوزم دارم ادامه میدم لطف زیادی رو،، قدر خوبیای بقیه رو بدونیم