کاسپارف شطرنج باز معروف در بازی شطرنج به یک آماتور باخت،همه تعجب کردند و علت را جویا شدند؛او گفت اصلٱ در بازی با او نمی دانستم یک آماتور هست ،برای این با هر حرکت او دنبال نقشه ای که در سر داشت بودم،گاهی بی خیال خود نقش اش را خوانده و حرکت بعد اش رو پیش بینی می کردم،اما در کمال تعجب حرکت ساده دیگری می دیدم تمرکز می کردم که شاید نقشه جدیدش را کشف کنم...                                                   آنقدر درپی حرکت های او بودم،که مهر های خودم رو گم کردم،بعد که مات شدم فهمیدم که حرکت های او از سر بی مهارتی بود!😑.                                                                  بازی رو باختم اما درس بزرگی گرفتم،«تمام حرکت ها از سر حیله نیست ،آنقدر فریب دیده ایم ،و نقشه کشیده ایم ،که حرکت صادقانه را باور نداریم ،و مسیر گم می کنیم و می بازیم!»،   

بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه هامون می کنیم این هست که؛نیمه میشنویم،یک چهارم میفهمیم،هیچی فکر نمی کنیم ،دوبرابر واکنش نشان می دهیم .