رمز سالم ماندن در فصل زمستان، داشتن بدن و سیستم دفاعی سالم است. این‌جا راه‌هایی برای ایمن ماندن برابر بیماری‌های این فصل معرفی می‌شود.

کلاه زمستانی